• :
 • :
 • Genel Kurallar


 • Eurostar Flugreisen GmbH  Şirketi'nin Genel İşlem ve Ulaştırma Koşulları (Genel Taşıma Şartları - GTŞ)


  I.Uygulanma alanı ve anlaşmaya dayalı ilişkiler

  1. Bu Genel İşlem ve UlaştırmaKoşulları (aşağıda GTŞ olarak anılmaktadır) yalnızca Eurostar Flugreisen GmbHŞirketi'ne ait (aşağıda EFG olarak adlandırılmaktadır) ve www.dusair.de internet adresinde bulunan web sitesi üzerinden, EFG'nin anlaşmalı satıcıları(acenteler) üzerinden ve yine EFG'nin şubeleri üzerinden yapılabilen uçuş rezervasyonlarının koşullarını ve rezervasyonu yapılan uçuşların icrasınıiçermektedir. Bu GTŞ, şimdiye kadar uygulanan EFG'nin bir önceki Genel İşlem veUlaşım Koşullarını geçersiz kılar ve bunların yerine geçer.

  2. EFG, hava ulaşımı hukukuna dayalıyasal kurallar anlamında havayolu nakliyecisi ve uçak yolcusunun anlaşmayaptığı çalışma ortağıdır. EFG yapılan anlaşmaya dayalı olarak uçak yolcusukarşısında yapmakla yükümlü olduğu havayolu nakliye işlemini kendisi gerçekleştirmediği,tam tersine bu işlemi sahasında ün kazanmış havayolu şirketleri üzerindenyaptığı için, bu havayolu şirketleri hava ulaşımı hukukuna dayalı yasalkurallar bakımından hizmeti sağlayan taşıyıcılardır.

  3. Uçak yolcusuna rezervasyonyapılmadan önce ulaştırma hizmetini sağlayacak olan havayolu şirketinin ismibildirilmektedir (Madde II.1 Cümle 1). Tahmin edilemeyen sebeplerden ötürü uçakyolcusuna hizmeti sağlayan havayolu şirketi değişmesi durumunda EFG derhal uçakyolcusunu bu değişiklik hakkında bilgilendirmek ve ona yeni havayolu şirketinibildirmek zorundadır. Her durumda uçak yolcuları check-in esnasında, en geçuçağa biniş esnasında havayolu şirketinin muhtemel olarak değiştirilmesihakkında bilgilendirilirler (2111/2005 numaralı Avrupa Topluluğu (EG)yönetmeliği).

  4. Bu GTŞ'a ilave olarak, aslenulaştırma hizmetini sağlayan havayolu taşıyıcısının da Genel UlaştırmaKoşulları da geçerlidir. Bu durum uçak yolcusuna anlaşmanın yapılmasından önce(Madde II) bildirilmektedir. Hizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısına ait GenelUlaştırma Koşulları ile bu GTŞ arasında çelişkilerin oluşması durumunda hizmetisağlayan havayolu taşıyıcısına ait Genel Ulaştırma Koşulları önceliklidir.


  EFG'nin kısmi veya tam charter uçuşu sağladığı durumlarda bu kural geçerlideğildir. Bu gibi durumlarda yalnızca bu GTŞ geçerlidir.


  II.Anlaşmanın yapılması

  1. Uçakla seyahat etmek isteyen kişi, EFG'yeuçakla ulaştırma anlaşmasının yapılmasına yönelik bir teklifi (rezervasyontalebini) göndermek için Madde I.1'de belirtilen olanaklardan faydalanabilir.Rezervasyon talebi işleminde uçakla seyahat etmek isteyen kişinin adı vesoyadı, yine ona ait resmi bir makam tarafından düzenlenmiş fotoğraflı kimlikbelgesinde veya bunun yerine geçen bir belgede bulunan adı ve soyadıyla örtüşecekbiçimde bildirilmelidir.

  2. Uçakla seyahat etmek isteyen kişiile EFG arasında yapılan uçakla ulaştırma anlaşması, eğer EFG uçakla ulaştırmaanlaşmasının yapılmasına yönelik teklifi (Madde II. 1. Cümle 1) kabul etmesi vebu bağlamda EFG'nin içeriksel olarak uçakla seyahat etmek isteyen kişininönceden bildirdiği rezervasyon talebiyle örtüşen bir rezervasyon teyidiniuçakla seyahat etmek isteyen kişiye yazılı olarak elektronik posta, faks veya-teknik açıdan mümkün olduğu sürece ve müşteri tarafından istediği sürece- SMSyoluyla göndermesi koşuluyla gerçekleşir.

  3. EFG tarafından uçakla seyahat etmekisteyen kişiye gönderilen rezervasyon teyidine uygun olarak rezervasyonyalnızca rezervasyonun yapıldığı uçuş ve rezervasyon teyidinde belirtilen kişiveya kişiler için geçerlidir. Rezervasyonun rezervasyon teyidinde ismibulunmayan başka kişilere devri mümkün değildir.

   

  III.Anlaşmanın konusu

  1. Bu şekilde uçak yolcusu ve EFGarasında yapılan uçakla ulaştırma anlaşması, rezervasyon teyidinde ismibelirtilen kişi/kişilere rezervasyonun yapıldığı kalkış yerinden varış yerinekadar uçakla ulaştırma hizmetinin verilmesini, belirtilen uçuş tarihlerini veuçak yolcusu tarafından tarafların üzerinde anlaştıkları ulaştırma ücretininödenmesini içerir.

  2. EFG ve hizmeti sağlayan havayolutaşıyıcısı, uçak yolcularının ve onlara ait bagajların mümkün olduğuncazamanında nakledilmesi için tüm olanaklarıyla gayret gösterecektir. İlan edilenuçak kalkış saatleri havayolu şirketine bağlı nedenlerden ötürü ilan edilentarih ile kalkışın fiilen gerçekleştirildiği tarih arasında makul ölçülerdeyapılacak değişikliğe tabi olabilirler. Bu bakımdan rezervasyon işlemiesnasında ilan edilen tarihler değişmez tarihler olarak değerlendirilmemelidir.Hizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısı, uçuş tarihlerinde meydana gelebilecekdeğişiklikleri gerekli ölçüde azaltmaya gayret gösterecektir. EFG uçakyolcularını bu türden değişiklikler hakkında mümkün olduğunca erken haberdaredecektir.

  3.  Uçak yolcularına,rezervasyonu yapılmış gidiş-geliş uçuşlardan 24 ila 48 saat önce elektronikbilet üzerinde belirtilmiş telefon numarası/numaralarından uçuş zamanını teyitettirmeleri; özellikle de rezervasyonun yapıldığı tarih ile uçuş tarihiarasında birkaç haftalık bir süre varsa tavsiye edilir. Ayrıca uçak yolcularınarezervasyon esnasında kendilerine erişilebilecek bir telefon numarası, birelektronik posta adresi veya irtibat kurulabilecek başkaca verileri bildirmeleritavsiye edilir.

   

  IV. Havayoluile ulaştırma hizmetinin ücreti


  1. Yalnızca yapılan havayolu ile ulaştırma hizmeti anlaşmasıçerçevesinde üzerinde anlaşma sağlanmış hizmetler ve havayolu ile ulaştırmahizmeti ücretleri geçerlidir. Üzerinde anlaşma yapılmış hizmetler dışındakidiğer hizmetler havayolu ile ulaştırma anlaşmasının bir parçası değildir.Sigorta hizmetleri- özellikle seyahatten cayma sigortası-havayolu ile ulaştırmahizmetinin ücreti içinde değildir. Böylesi bir durum için uçak yolcusutarafından bir sigorta şirketiyle yapılmış özel bir anlaşmaya ihtiyaç vardır.

  2. Üzerinde anlaşma yapılmış havayoluulaştırma hizmeti ücreti, havayolu ile ulaştırma hizmetinin yanı sırauygulanabilir tüm vergileri, hava alanı harçlarını ve diğer harçları, ücretzamlarını ve havayolu ile ulaştırma hizmetiyle ilişkili, rezervasyonunyapıldığı tarihte kaçınılmaz olarak önceden tahmin edilebilen (servis)ücretlerini ve değişken Ticket Service Charge'ı (=bilet servis ücreti)içermektedir. Yukarıda belirtilen münferit pozisyonlar ayrıca müşteriye yapılanrezervasyon teyidinde belgelenmektedir.


  Havayoluyla ulaştırma hizmetiyle ilişkili olmayan diğer masraf ve harçlar-örneğin ülkeye giriş harçları, vize harçları veya pasaportun yerine geçenbelgelerle ilişkili masraflar- havayolu ile ulaştırma hizmeti ücretine dahildeğildir ve gereken durumlarda uçak yolcusunun kendisi tarafından havayolu ileulaştırma hizmeti ücretine ilave olarak ödenmesi gerekmektedir.

  3. (a) Eğer anlaşmanın yapıldığı tarihile üzerinde anlaşma yapılmış uçuş tarihi arasında dört (4) aydan daha uzun birsüre varsa; havayoluyla ulaştırma anlaşmasının yapılmasından önce hizmetücretinin arttırılmasına yol açacak durumlar henüz ortaya çıkmamışsa ve böylesidurumlar EFG için de önceden tahmin edilebilir veya kaçınılabilir değilse, EFG havayoluile ulaştırma anlaşmasında üzerinde anlaşma sağlanmış havayolu ile ulaştırmahizmeti ücretini arttırma hakkını saklı tutar.

  Cümle 1'debelirtilen sürenin aşılması durumunda havayolu ile ulaştırma hizmeti ücretiüzerinde sonradan yapılacak bir artışa yalnızca yakıt maliyetinde değişiklikolması, havayoluyla ulaştırma hizmetine özel yeni giderlerin meydana gelmesi(vergiler, harçlar, katkı payları, özel vergiler ve yine havayoluyla ulaştırmahizmetine özel ve bu bağlamda verilen belirli hizmetler için harçlar) ya dabunlarda artışlar oluşması, havayoluyla ulaştırma hizmetine özel ücretlerde yada emisyon sertifikalarının maliyetinde değişikliklerin meydana gelmesişartıyla izin verilmiştir. Bu bağlamda bu türden artışlar, EFG'nin bu artışıuçak yolcusuna derhal – başka bir deyişle rezervasyonda belirtilen uçuştarihinden en geç 3 (hafta) önce- bildirmesi koşuluyla yapılabilir.

  Yukarıdabelirtilen durumlara bağlı olarak havayoluyla ulaştırma ücreti havayoluylaulaştırma hizmetinin net fiyatının (vergiler, harçlar ve resimler hariç) %5'inden daha fazla arttırılıyorsa, uçak yolcusu harçları ödemeksizin EFG ileyaptığı havayoluyla ulaştırma anlaşmasını feshetmeye yetkilidir. Uçak yolcusubu hakkı kuşkusuz, EFG tarafından fiyat artışı hakkında yapılan beyanı aldıktansonra derhal EFG karşısında kullanmak zorundadır.


  (b) Bent (a)'da belirtilen masraf, resim ve harçların koltuk yeriyle ilişkiliolarak arttırılması durumunda uçak yolcusunun sonradan ücret artışına maruzbırakılması bu meblağın uçak yolcusuna yansıtılması suretiyle gerçekleştirilir.


  V. Havayolu ile ulaştırma hizmeti ücretinin ödenmesi

  1. Uçak yolcusu ile EFG arasında MaddeII'de belirtilen havayoluyla ulaştırma anlaşması yapılır yapılmaz, havayoluylaulaştırma hizmetinin üzerinde anlaşma yapılmış ücreti derhal ve uçak yolcusutarafından EFG'ye tam olarak ödenmelidir. Uçak yolcusunun üzerinde anlaşmayapılmış havayoluyla ulaştırma hizmeti ücretini EFG'ye taksitler halinde ödemeolanağı yoktur.

  2. Uçak yolcusu üzerinde anlaşmayapılmış havayoluyla ulaştırma hizmeti ücretini nakit (=peşin) olarak veya EFGtarafından kabul edilmiş bir EC-kart /Kredi kartı yardımıyla uçak yolcusutarafından belirtilen banka hesabından ödeyebilir.

  3. Bir kredi kartı kurumu ödemedenimtina ediyorsa- başka bir deyişle EFG tarafından kredi kartını sağlayanşirketten çekilecek meblağın ödemesi kredi kartını veren şirket tarafındantamamen veya kısmen reddediliyorsa- , o zaman uçak yolcusu her bir reddetmeişlemi için 10,00 (on) Euro tutarında götürü usulü hesap edilmiş bir ücretiödemek zorundadır. Bu durum doğal olarak EFG'nin uçak yolcusundan talep etmişolduğu uçuş ücreti ödemesini etkilemez.

  4. Vadesi gelmiş ve ödenmemişulaştırma hizmeti ücretleriyle ilişkili olarak ihtarnamelerin gönderilmesi içinEFG, ödemede gecikmiş uçak yolcusunun ilave olarak ödemesi gereken her birihtarname başına 5,00 (beş) Euro ilave işlem harcını talep etme hakkını saklıtutar. EFG'nin kredi kartını sağlayan şirket tarafından ödemenin reddedilmesinedeniyle harç talep etmesiyle ve/veya işlem harcı talep etmesiyle karşıladığızararının hiçbir zaman oluşmadığını veya bu zararın daha düşük olduğunu ispatetmek uçak yolcusuna aittir.

  5. Eğer uçak yolcusu Madde 1 gereğiderhal vadesi gelmiş havayolu ile ulaştırma hizmeti ücretini ödemiyor veya tamolarak ödemiyor ve kendisine yazılı olarak gönderilen ihtarnamedeki süre birnetice alınmaksızın geçiyorsa, o zaman EFG rezervasyonu iptal eder ve ödemedegeciken uçak yolcusunun varış yerine ulaştırılmasına yönelik talebi geçersizolur. Eğer uçuş tarihi çok yakın ise ve bu nedenden ötürü uçuş tarihinden öncebir süre tanınması bu konuda herhangi bir sonucun alınmasını mümkün kılacakgörünmüyorsa EFG ödeme için bir süre tanınmasından vazgeçebilir. Bu durumdarezervasyon EFG tarafından derhal iptal edilebilir.

  Hizmeti sağlayan havayolu şirketi, uçakta yolcusu tarafından rezervasyonuyapılan koltuğun yeniden satılamaması nedeniyle EFG aleyhine zarar tazminatıtalebinde bulunuyorsa, o zaman ödemede geciken yolcu EFG'yi hizmeti sağlayan havayoluşirketi karşısında her türlü zarar tazminatı talebinden ve yine başkacatazminat taleplerinden muaf kıldığını taahhüt eder.


  VI. Elektronik Bilet

  1. Yolcu, havayoluyla ulaştırma hizmeti ücretinin tam olaraködenmesinden sonra EFG tarafından düzenlenmiş bir (elektronik) uçak biletinialır. Bu elektronik uçak bileti asgari olarak, bilet numarası, yolcunun adı vesoyadı, rezervasyonu yapılan uçuş bağlantılarına dair bilgiler, özellikle dekalkışın ve varışın yapılacağı havaalanı, uçuş tarihi, kalkış ve iniş saati vebagajlar için ağırlık üst sınırı gibi bilgileri içerir.

  2. Yolcu, (elektronik) bileti aldıktansonra derhal bilet üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek ve olasıyanlışlıklarda derhal EFG-servis merkeziyle (iletişim bilgileri için bakınızMadde XXVI) bağlantı kurmakla yükümlüdür.


  Bir elektronik biletle yapılan uçak seyahatinde havayoluyla ulaştırma talebi,yolcunun kimliğini seyahat belgeleriyle ispat edebilmesi ve (elektronik)biletin uçak yolcusunun adına düzenlenmiş olması şartıyla meydana gelir.

  3. Uçak yolcusu bir elektronik biletile seyahat etmiyorsa, o zaman tam olarak onun adı ve soyadına düzenlenmiş birseyahat belgesini ibraz etmesi şartıyla yolcunun havayoluyla ulaştırılma talebisöz konusu olur.

  VII.Rezervasyonun değiştirilmesi, isim değişiklikleri, yolcunun yerine geçen kişi


  1. Eğer yolcunun isteği üzerine özellikle uçuş tarihi ve /veya birinciuçuş hizmeti kullanılmadan önce gidiş ve geri dönüş hava alanlarıdeğiştiriliyorsa, bir rezervasyon değişikliği söz konusu olur. Bir rezervasyondeğişikliğinin mümkün olup olmayacağı ve ne şekilde mümkün olacağı ve yine uçakyolcusu tarafından üstlenilmesi gereken hangi ilave masrafların bu bağlamdaoluştuğu konusu, hizmeti sağlayan havayolu şirketinin Genel İşlem Koşullarınatabidir ve özellikle de rezervasyonun yapıldığı uçuş tarifesine bağlıdır.


  Bu konuyla ilişkili olarak hizmeti sağlayan her bir havayolu taşıyıcısınınGenel Ulaştırma Koşullarında yer alan ilişkili hükümlere atıf yapılır. Buhükümler Madde I.4 gereği bu GTŞ'a ilave olarak geçerlidir.

  2. EFG bir kısmi veya tam charteruçuşu gerçekleştiriyorsa, kuşkusuz yalnızca Ek 1'de belirtilen ve yapılanrezervasyon değişikliği isteğinin tarihine, hizmeti sağlayan havayoluşirketine, rezervasyonun yapıldığı uçuş tarifesine ve/veya varış yerine göredeğişiklik arz eden EFG'ye ait tarife hükümleri uçak yolcusuna bir rezervasyondeğişikliğinin mümkün olup olmadığı konusunda ve yine rezervasyon değişikliğidurumunda yolcu için hangi masrafların oluşacağı hakkında bilgi verilmesinebağlı olarak geçerlidir.

  3. İsim değişiklikleri ya darezervasyonu yapılan uçuş için yolcunun isminin yolcunun yerine geçen bir başkakimsenin ismiyle değiştirilmesine prensip olarak izin verilmez. Bu durum buanlaşmanın haricinde tutulmaktadır.

  VIII. İptal,kalkış esnasında bulunmama veya zamanında kalkış yerinde bulunmama

  1. Uçak yolcusu rezervasyonu yapılmışuçuşu EFG-servis merkezi (iletişim bilgileri için bakınız Madde XXVI)üzerindenrezervasyon teyit yazısında belirtilen kalkış tarihinden önce rezervasyonnumarasını ve elektronik bilet numarasını belirterek neden belirtmeksizin iptaledebilir. Bunu için koşul, hizmeti sağlayan her bir havayolu taşımacısınınGenel Ulaştırma Koşullarında bir iptal olanağının öngörülmüş olmasıdır.

  2. Uçuşların iptalinde ulaştırmahizmeti ücreti içinde yer alan havayoluyla ulaştırma hizmeti bedeli geriödenmez. Biletin hiçbir bölümü (gidiş ve/veya dönüş bacağı) kullanılmadığısürece, vergiler ve harçlar geriye ödenebilir. Uçuş ücretinin geriye ödenmediğibiletlerde yakıt ve güvenlik katkı payları geriye ödenmez. İptale bağlı olarakmeydana gelen idari gider nedeniyle EFG, iptal edilen her bir uçuş rotası veher bir kişi başına 15,00 Euro tutarında bir işlem harcını ilave olarakyolcudan tahsil eder. Ticket Service Charge bedeli geriye ödenmez. Uçakyolcusundan alınmış ödenmeler bu bedele kadar alıkonur ya da uçak yolcusumuhtemelen bu bedele kadar olan farkı sonradan ödemekle yükümlüdür. EFG'ninişlem harcı talep etmesiyle karşıladığı zararının hiçbir zaman oluşmadığınıveya bu zararın daha düşük olduğunu ispat etmek yukarıda açıklanan durumlardauçak yolcusuna aittir. Bir seyahatten cayma sigortasının yapılması tavsiyeedilir


  Ayrıca bu GTŞ'ın I.4 numaralı maddesi gereği ilave olarak geçerli olan vedetaylandırılmış iptal düzenlemelerini içeren her bir havayolu taşıyıcısınınGenel Ulaştırma Koşullarına tamamlayıcı olması adına atıf yapılır.

  3. EFG bir kısmi veya tam charteruçuşu gerçekleştiriyorsa, kuşkusuz yalnızca Ek 1'de belirtilen ve yapılan iptalisteğinin tarihine, hizmeti sağlayan havayolu şirketine, rezervasyonunyapıldığı uçuş tarifesine ve/veya varış yerine göre değişiklik arz eden EFG'yeait ve iptallerde uygulanacak tarife hükümleri, uçak yolcusuna, yolcutarafından ödenmiş havayoluyla ulaştırma hizmeti ücretinin geri ödenmesininmümkün olup olmadığı ve eğer mümkünse hangi tutarda mümkün olduğu hakkındabilgi verilmesine bağlı olarak geçerlidir.

  4. Eğer uçak yolcusu, gerekli olan tümseyahat evraklarını ibraz etmek suretiyle rezervasyonu yapılmış uçuş zamanındanen geç 60 (altmış) dakika önce bitirilmesi gereken ve işlem sonrasında binişkartı (boarding card) verilen Check-In işleminde hazır bulunmuyor veyazamanında hazır bulunmuyorsa, yukarıda belirtilen Madde 2 ve Madde 3 gereği birdüzenleme uygulanır.Uçak yolcusunun zamanında hazır bulunmaması durumunda(Check-In) işleminin yapılması ve ulaştırma hizmeti talebi söz konusu olmaz. Ulaştırmahizmeti ücreti içinde yer alan havayoluyla ulaştırma ücreti ve değişken TicketService Charge bu durumda da geriye ödenmez.


  Örneğin muhtemel bekleme kuyruklarıyla (Check-In) işleminin zamanındabitirilmesini tehlikeye atmamak için, öngörülen bildirim süresinin(Check-In-süresi) bitmesinden önce yolcunun Check-In-kontuarı önünde bulunmasıtavsiye edilmektedir. Bu kural özellikle, refakatçisiz olarak seyahat edençocukların ulaştırılması (Madde X), hamile kadınların ulaştırılması (Madde XI),hava alanlarından tekerlekli sandalyelerle kişilerin ulaştırılması (Madde XII)veya kargo bölümünde hayvanların taşınması (Madde XV) gibi havayolu şirketininsunduğu özel servis hizmetleri için yapılan rezervasyonların gerektirmesidurumunda geçerlidir.

  IX. Koltukyeri rezervasyonu


  Koltuk yeri rezervasyonu- olanaklar ölçüsünde acil çıkış yerinde bulunan birXL-koltuk yeri için rezervasyon yapmak ancak hizmeti sağlayan havayolutaşıyıcısının Genel Ulaştırma Koşullarında öngörüldüğü sürece mümkündür.Prensip olarak koltuk yeri rezervasyon işlemi ücretlidir. Aksi durumda koltukyerinin dağıtımı hakkındaki nihai karar yetkisi yalnızca mahalde bulunan veuçuşu sağlayan havayolu nakliyecisi personeline aittir.


  X. Küçük çocukların (bebeklerin), çocukların ve gençlerin seyahat etmesi

  1. Küçük çocukların-bebeklerin (2(iki) yaşını dolduran çocuklara kadar olan küçük çocukların) seyahati, prensipolarak hizmeti sağlayan her bir havayolu nakliyecisinin Genel UlaştırmaKoşulları'na uygun olarak mümkündür. 7 (Yedi) günlüğe kadar olan yeni doğmuşbebeklerin seyahati prensip olarak bu anlaşmanın dışındadır.

  Yaş tespitiiçin ölçü uçuşun başladığı tarihtir. Gidiş-geliş uçuşlarda yaş tespitindegeriye uçuşun gerçekleştiği tarih esas alınır. Her yetişkin yalnızca bir (1)küçük çocuğa (bebeğe) refakat edebilir. Çocuk koltuğunda bir küçük çocuğu(bebeği) ulaştırılması için ayrı bir koltuk rezervasyonunun yapılması gerekir.


  Küçük çocukların (bebeklerin) seyahati bakıma yetkili kişilerin yapacağıbildirime tabidir ve uçuş rotası başına uçaktaki koltuk yer sayısının % 10'uile sınırlıdır.

  2. 5 ila 10 yaşındaki çocuklar("unaccompanied minors", aşağıda "UM" olarakadlandırılmaktadır) hizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısının uygun birUM-servisini sunması koşuluyla yalnızca gerçekleşebilir. Ayrıca bu servisleilişkili uçuş refakatçi olmaksızın, yolcu tarafından da talep edilmiş olmasışartıyla uçabilirler. Hizmeti sağlayan havayolu şirketinin UM-servisineyapılacak olan bildirim prensip olarak kalkış tarihinden 72 (yetmiş iki) saatönce yapılmalıdır. Hizmeti sağlayan havayolu şirketinin UM-servisi prensipolarak ücrete tabidir. UM-servisi hizmetinin verilmesi için, hizmeti sağlayanhavayolu şirketine çocuğun tam olarak adı ve soyadınınve doğum tarihininbildirilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca ulaştırılacak çocuğu uçuşungerçekleştirileceği hava alanında havayolu şirketinin UM-servisine teslimedecek kişinin tam olarak adı ve soyadının, adresinin ve telefon numarasının veyine varış hava alanından çocuğu hizmeti sağlayan havayolu şirketinin UM-servisindenteslim alacak kişinin adı ve soyadının, adresinin ve telefon numarasınınhizmeti sağlayan havayoluna bildirilmesi gerekmektedir.


  Çocuğu teslim eden ve teslim alan kişiler, hizmeti sağlayan havayolu şirketineait UM-servisinin onların kimliklerini tespit edebilmesi için geçerli pasaportbelgeleriyle kimliklerini ispat etmeleri gerekmektedir.

  3. Çocuğun yetiştirilmesine yetkilikişilerin (velilerin) isteği üzerine 12 ila maksimum 17 yaşındaki çocuklar daaynı şekilde havayolu şirketlerinin UM-servisinden faydalanabilirler.

  XI.Hamilelerin seyahati konusu

  1. 28. (Yirmi sekizinci) hamilelikhaftası dahil olmak üzere bu süreye kadar hamileler havayoluyla seyahatedebilirlik için hekim tarafından düzenlenen bir belgeye ihtiyaç duymaksızınseyahat edebilirler. Ancak EFG ya da ulaşım hizmetini sağlayan havayolutaşıyıcısı personeli gerekli gördüğünde uçuşun gerçekleştirildiği tarihte 28.(yirmi sekizinci) hamilelik haftasının henüz geçilmediğini ispat eden birhamilelik belgesinin ibraz edilmesini talep edebilir.

  2. 29.(Yirmi dokuzuncu) hamilelikhaftasından 34. (otuz dördüncü) hamilelik haftasına kadar-otuz dördüncü haftadahil olmak üzere- olan hamilelik süresi boyunca ulaştırma hizmeti yalnızca, havayoluylaseyahat edebilirlik için hekim tarafından düzenlenmiş bir teyit yazısının ibrazedilmesi şartıyla gerçekleştirilir. Bu teyit yazısı uçakla seyahat tarihindenen erken 7 (yedi) gün önce düzenlenmiş olabilir. Hekim tarafından düzenlenmişuçakla seyahat edebilirlik belgesi ibraz edilemiyorsa veya bu belge 7 (yedi)günden daha eskiyse, EFG ya da ulaşım hizmetini sağlayan havayolu taşıyıcısısağlık riskleri nedeniyle hamile olan kişinin havayoluyla ulaştırılması hizmetisağlamayı reddedebilir.

  3. 35.(Otuz beşinci) hamilelikhaftasının başlamasıyla birlikte hamileler prensip olarak taşınmaz .

   

  XII. Özelihtiyaçları bulunan kişilerin ulaştırılması

      

  1.Genel Bilgiler

  (a) Fiziksel engellilik halleri (sensörik ya da motorik engellilik hali),ruhsal engellilik halleri, yaşlılık ve hastalık nedeniyle mobilitesikısıtlanmış uçak yolcuları, özel ihtiyaçları bulunan yolcular olaraksayılırlar.

  EFG, 1107/2006 Avrupa Topluluğu (EG) Yönetmeliği Madde 4 Fıkra 2 gereği,fiziksel ve/veya ruhsal engellilik halinin bir rehber veya refakatçininbulunmasını gerektirdiği uçak yolcularının ulaştırılmasını sağlamak durumundadeğildir. Yolcuyla birlikte böylesi bir refakatçinin birlikte seyahat etmesi veilişkili uçuş rotası için kendi koltuk yeri için rezervasyon yaptırması buhükmün dışındadır. Bu bağlamda bir refakatçi, özel ihtiyaçları nedeniyle birrefakate ihtiyaç duyan maksimum 2 (iki) yolcuyla birlikte uçabilir.


  (b) Rezervasyon talebini telefonla veren özel ihtiyaç sahibi uçak yolcuları,hava alanından uygun bir servisin zamanında sunulabilmesi için EFG'yirezervasyon talebinde bulundukları sırada özel ihtiyaçlarının türü ve kapsamıhakkında bilgilendirmek zorundadır. Uçuşlarını internet üzerinden rezerve edenyolcular, gerekli desteğin sağlanması için özel ihtiyaçlarının türü ve kapsamıhakkında bilgiyi aynı şekilde rezervasyon talebi kapsamında vakitkaybetmeksizin telefon ile yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla EFG'yevermek zorundadır.

  Hizmetisağlayan havayolu şirketini uygun bir şekilde bilgilendirmek, ihtiyaç duyulandesteği organize edebilmek ve sunabilmek için, EFG bu bilgilere uçuş tarihindenen az 72 (yetmiş iki) saat önceden almak zorundadır. Planlanan uçuş tarihinden72 (yetmiş iki) saatlik süreden daha kısa bir süre içinde ulaşan taleplerdikkate alınmayabilir.

  EFG benötigt diese Informationen mindestens 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor derAbflugzeit im Voraus, um die ausführende Luftfahrtgesellschaft entsprechend zuinformieren, damit die benötigte Unterstützung organisiert und zur Verfügunggestellt werden kann. Anfragen, die weniger als 72 (zweiundsiebzig) Stunden vorder geplanten Abflugzeit eingehen können nicht mehr berücksichtigt werden.


  (c) Uçak yolcuları hayati öneme sahip cihazları ve/veya mobilite için gerekliolan yardımı ücretsiz olarak ya el bagajlarında ya da seyahat bagajlarındayanlarına alabilirler. Bunun için koşul her bir ağırlık sınırının aşılmaması veEFG'nin uçuştan an az 72 (yetmiş iki) saat önce tıbbi cihazlar hakkında uygunbir bildirimi almasıdır.

  Hayati önemesahip ilaçlar ve/veya tıbbi cihazlar olarak, hekim tarafından düzenlenmiş vesöz konusu ilaçların ve/veya cihazların uçuş esnasında yolcunun yanındagötürmesi gerektiğini belirten ve yine yolcu tarafından ibraz edilmesi gerekenbelgede yer alan ilaç ve cihazlar kabul edilir. Bu bağlamda düzenlenmiş hekimraporu 7 (yedi) günden daha eski olamaz.


  (d) EFG, uçak yolcunun yatar vaziyette ulaştırılmasının – bir sedye üzerindetaşınmasının da- mümkün olmadığı konusunda uyarıda bulunur.

  2.Tekerlekli sandalyeler

  Hizmeti sağlayan her bir havayolu şirketine ait Genel Koşullar çerçevesinde 60(altmış) kilogramdan daha ağır (batarya hariç) tekerlekli sandalyelerintaşınması prensip olarak kabul edilmeyebilir. Mümkünse bunların 60 kilogramdandaha az ağırlığa sahip münferit parçalara ayrılması gerekmektedir.


  Eğer tekerlekli sandalye 60 (altmış) kilogramdan (bataryasız olarak) dahaağırsa, uçak yolcusu EFG'yi uçuş tarihinden en az 72 (yetmiş iki) saat öncetekerlekli sandalyenin ağırlığı konusunda bilgilendirmek ve ayrıca hava alanınatekerlekli sandalyenin işletim talimatını yanında getirmek zorundadır. Eğertekerlekli sandalye her bir 60 (altmış) kilogramdan daha az ağırlığa sahip(bataryasız olarak) münferit parçalara ayrılamıyorsa ve/veya müşteri işletimtalimatını yanında getirmemişse, tekerlekli sandalye taşınmayabilir. Sızmayapmayacak biçimde kapalı bataryalarla çalıştırılan tekerlekli sandalyelertaşınabilir. Buna karşın kapalı olmayan ve sızıntı yapabilecek akülerleçalıştırılan tekerlekli sandalyeler taşınamayabilir.

  3. Kemiğikırık yolcular

  Ekstremiteleri kalçadan itibaren aşağıya doğru alçıya alınmış yetişkin yolcularuçuş başına toplamda 3 (üç) koltuk rezervasyonu yaptırmak zorundadırlar. Bualan alçıya alınmış ekstremitenin yüksek konumda tutulmasını mümkün kılmakta veuçuş esnasında kırığın şişmesini azaltmaktadır.

  Dizdenaşağısı alçıya alınmış olarak seyahat eden yolcular, mümkün olduğunca dahageniş bir koltuğa ihtiyaç duyarlar. Bu bağlamda ilave bir koltuğun rezerveedilip edilmemesi gerektiğinin takdiri, ulaştırma hizmeti sağlayan havayolunakliyecisine ait Check-In işlemini gerçekleştiren çalışanlarına ve/veya kabinpersoneline aittir.

  Aynı kuralalt uzuvları alçıya alınmış ya da ortopedik kırık levhasıyla sabitlenmişçocuklar için de geçerlidir. Kuşkusuz alçı sargının ya da kırık levhasınınuzunluğunun, uçuş esnasında bacağın yukarıda tutulabilmesi için bir, iki veyaüç koltuğun gerekli olup olmadığı konusunda verilecek karar için belirlenmesigerekmektedir.

  Uçuşöncesinde 48 (kırk sekiz) saatlik bir süreden daha erken yapılan alçılısargıyla seyahat eden uçak yolcularında alçı sargı ikiye bölünmüş olarakyerleştirilmiş olmalıdır (bu bağlamda bölme işleminin sargının tüm boyuncauzanması gerekir). Eğer alçılı sargı uçuş öncesi 48 (kırk sekiz) saatlik birsüreden daha eski bir tarihte gerçekleştirilmişse, alçı sargının bölünmesigerekmez. Bu durum hem alçı hem de termoplast sargılar için de geçerlidir.

  4. Yapayuzuv taşıyan yolcular

  Uçak yolcusu mekanik uzuvların işletimi için gerekli olan gaz silindirlerini vebenzeri büyüklükteki yedek silindirleri, yolculuk süresinde yeterli bakımısağlamak için yanında bulundurabilir.

  5. Kör,dilsiz ve sağır yolcular

  Bu türden yolculara kabin mürettebatının uçak üzerinde güvenlik kurallarınıayrıca açıklayabilmeleri için bu yolcuların önceden uçağa bildirilmesi içinönlemler alınmalıdır.

  6.İğneler

  Uçak yolcuları enjeksiyon iğnelerini yalnızca tıbbi nedenlere bağlı olarakyanlarında bulundurabilirler. Eğer uçak yolcusu Check-In işlemi esnasındayalnızca uygun bir hekim raporunu ibraz etmesi koşuluyla enjeksiyon iğnelerikabine alınabilir. Uçak yolcuları uçuş esnasında tıbbi olarak gerekli enjeksiyonlarıkendileri yapmak zorundadır. Hizmeti sağlayan havayolu şirketinin kabinpersoneli hiçbir koşul alında ve durumda bu enjeksiyonları yapmakla yükümlüdeğildir.

  7.Kronikakciğer hastalığı olan kişiler

  Mukovisidoz gibi kronik akciğer hastalığı olan kişiler uçağa binmeden önceCheck-In işlemleri sırasında planlanan uçuş tarihinden 7 (yedi) gün öncesindendaha eski olmaması gereken güncel bir havayoluyla seyahat edebilir belgesiniibraz etmek zorundadırlar. Eğer havayoluyla seyahat edebilirlik belgesi ibrazedilmiyor ya da güncel belge ibraz edilmiyorsa ilgili kişi ulaştırma hizmetininkapsamına alınmaz.

  8.Enfeksiyonluhastalıklar

  Solunum yolları enfeksiyonu, tüberküloz veya akciğer iltihabı gibi ağır enfeksiyonhastalığı olan uçak yolcularına ulaştırma hizmeti verilemez. Eğer bu hastalık havayoluylaulaştırma anlaşmasının yapılmasından sonra meydana gelmişse, uçak yolcusu budurumu EFG derhal bildirmek zorundadır.

  9.Oksijen

  Uçak yolcusu tıbbi nedenlerden ötürü gerekli olduğu sürece maksimum 50 (elli)santimetre uzunluğunda ve maksimum 25 (yirmi beş) santimetre çapındaki tüplerbiçiminde küçük oksijen tüplerini beraberinde bulundurabilir. Kabin içindeyolcu başına yukarıda belirtilen ölçülerde toplam olarak 2 (iki) adet tüpe izinverilmektedir. Check-In esnasında tıbbi nedenlerden ötürü yolcunun oksijentüpünü yanında bulundurması belirtilen ve yolcunun havayoluyla seyahateuygunluğu gösteren bir hekim raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir. Bubağlamda düzenlenmiş hekim raporu 7 (yedi) günden daha eski olamaz. Aksi haldeyolcunun oksijen tüplerini yanına almasına izin verilmez.


  Sportif amaçlı dalma veya derin deniz dalışları için kullanılan oksijen tüpleritaşınmaz.

  10. Astımhastaları

  Astım hastaları oksijen tüpü içermeyen inhalasyon cihazlarını ve/veya nebülizörcihazlarını beraberlerinde bulundurabilirler. Ağır astım hatalığı olanlar ya dakısa bir süre önce oral steroit ilaçları almaları reçeteyle öngörülen yolcular,planlanan uçuş tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden daha eski olmaması gerekengüncel bir havayoluyla seyahat edebilir belgesini ibraz etmek zorundadırlar.Eğer havayoluyla seyahat edebilir belgesi ibraz edilmiyorsa, ilişkili uçakyolcusu taşınmayabilir.

   

  XVIII.Check-In


  1. EFG uçak yolcusuna, özel bir nedenden ötürü önceden hazır bulunmasıbildirilmediği sürece, işlemlerinin bitirilmesi için rezervasyonu yapılmışkalkış saatinden yaz sezonunda (01 Nisan ila 30 Eylül arası) üç (3), diğerzamanlardaysa iki (2) saat öncesinden Check-In işlemi için hazır bulunmasınıtavsiye eder. Bu konuda Madde VIII 3'de yer alan hükümlere dikkat çekilir. Bunedenle EFG uçak yolcusuna, bildirim kapanış saatine uyulması için yeterlizamanı ayıracak ve hava alanına gelişini buna göre öncedengerçekleştirilebilecek şekilde bir zaman planlaması yapmasını önemle tavsiyeeder.

  2. İşlemlerin yapıldığı kontuarrezervasyonun yapıldığı kalkış saatinden prensip olarak 45 (kırk beş) dakikaönce kapandığı için uçak yolcusu, işlemleri rezervasyonun yapıldığı kalkışsaatinden en geç 45 (kırk beş) dakika önce bitirecek ve bir biniş kartı alacakbiçimde (Check-In) işlemi kontuarı önünde zamanında hazır bulunmalıdır.

  Ayrıca uçakyolcusu, en geç biniş saatinde (boarding-time) biniş kartı üzerinde belirtilenuçağa biniş kapısında bulunmakla yükümlüdür. Uçak yolcusu bildirim kapanışsaatine uymaz veya zamanında uçağa biniş kapısında bulunmazsa EFG, uçuşrezervasyonunu iptal etmek ve yolcunun taşınmasını reddetmek hakkına sahiptir.Fakat uçak yolcusu buna rağmen havayoluyla ulaştırma hizmetinin ücretiniödemekle yükümlüdür. Uçak yolcusunun bu hükümlere uymamasından doğan zarar veharcamaları bakımından EFG'nin bir sorumluluk üstlenme yükümlülüğü yoktur.

  3. Check-In işlemi esnasındaelektronik biletin ibrazı ve yine resmi makam tarafından düzenlenmiş geçerli,fotoğraflı bir kimlik belgesinin ( seyahat pasaportu, kimlik belgesi) ibrazıgereklidir. EFG tarafından gönderilen rezervasyon teyidinin (Madde II.2)bunlara ilave olarak ibrazı tavsiye edilir.

  Birlikteseyahat eden çocuklar ve gençler için de resmi makam tarafından düzenlenmiş birkimlik belgesi veya birlikte seyahat eden kişinin kimliğinde çocuğunyetiştirilmesinden sorumlu olduğunu gösterir bir kaydın ibraz edilmesigerekmektedir. Bu konuda İkamet Yönetmeliği Madde 2'de yer alan hükümler gereğiikaz yapılır.

  Uluslararasıuçuşlarda geçerli bir seyahat pasaportu ve muhtemelen varış ülkesine giriş veçıkış için ve Almanya'ya geri dönüş için gerekli olan diğer seyahatevraklarının (vize, ikamet belgesi vs.) bulundurulması gerekmektedir. Bu hükümçocuk ve gençler içinde geçerlidir. Bu evrakların bulunmaması halindeişlemlerin bitirilmesi özellikle Almanya'ya giriş işleminin yapılmasıreddedilebilir. Uçak yolcusu varış ülkesine giriş ve çıkış için ve yineAlmanya'ya geri dönüş için gerekli her türlü kimlik belgelerinin veevraklarının beraberinde bulundurulmasından bizzat ve tek başına sorumludur.

  EFG,Türkiye'ye veya Almanya'ya sorunsuz bir şekilde giriş yapmasını mümkün kılan veuçak yolcusunun yanında bulundurması gereken kimlik ve belgelerin, özellikleseyahat pasaportlarının ve ikametgah belgeleri bakımından açıkça hiçbirsorumluluk üstlenmez.

  Uçak yolcusu uçak biletinde kaydı düşülmüş isminin kimlik belgesindeki/seyahatpasaportundaki gerçek soyadıyla örtüşüp örtüşmediğine dikkat etmek zorundadır.Aksi halde taşıma hizmetinin yapılması reddedilebilir. EFG ve/ hizmeti sağlayanhavayolu nakliyecisi böylesi durumlarda sorumluluk üstlenmez.

   

  XIV. Girişve çıkış kurallarına uyulması konusu


  1. Uçak yolcusu, pasaport-, vize- ve sağlık kuralları ve yine ilgiliülkelerin diğer kuralları bakımından mecburi olan giriş ve çıkış için gerekliseyahat belgelerinin, ikametgah belgelerinin, hekim raporlarının, aşıbelgelerinin ve benzeri belgelerin kendisi için, beraberinde seyahat edençocuklar ve beraberinde götürdüğü hayvanlar için temin edilmesinden ve bunlarınCheck-In işlemi esnasında tam ve talep edilen biçimde ibrazından bizzatsorumludur. EFG ihtiyaten, Almanya'ya geri dönüş için özellikle uçak yolcusununkendi sorumluluğunda olmak üzere uymak zorunda olduğu Alman İkamet Kanunu,İkamet Yönetmeliği ve yine yabancılar hukukuna dayalı diğer yönetmeliklerinhükümlerine dikkat çeker.

  2. EFG, eğer çıkışın yapıldığı ülkeninülkeden çıkış koşullarına veya girişin yapıldığı ülkenin ülkeye girişkoşullarına uçak yolcusunun uymaması durumunda hizmeti sağlayan havayolutaşıyıcısının ilgili yolcunun taşınmasını reddetmekle yasal olarak yükümlüolduğuna ve yine bu taşımayı reddetme hakkı bulunduğuna dikkat çeker.

  3. Bu kurallara uyulmamasından doğantüm masraf ve başkaca dezavantajlar yalnızca uçak yolcusu tarafındankarşılanır. Buna karşın EFG ve hizmeti sağlayan havayolu nakliyecisi bu konuylailişkili her türlü sorumluluktan muaftır.

   

  XV. Bagaj,el bagajı, özel bagaj, hayvanlar


  1. Havayoluyla ulaştırma anlaşması çerçevesinde uçak yolcusu, uçakbileti veya taşıma belgesinde bulunan serbest bagaj sınırları dahilindekiseyahat bagajını birlikte götürebilir. Bilette belirtilen serbest bagaj ağırlıksınırı aşan bagajın taşınması ve özel bagajın taşınması (Madde XV.3) ilaveücrete tabidir.

  EFGtarafından kısmi veya tam charter uçuşunun söz konusu olması durumunda EK 1'debelirtilen ve yine havayolu şirketi ve/veya varış yerine bağlı olarak değişen EFG'yeait Fazla Bagaj ve Özel Bagaj Tarife Hükümleri geçerlidir.

  2. Uçak yolcusu maksimum 6 (altı)kilograma kadar ağırlığa sahip bir el bagajını yanına ücret ödemeksizinalabilir. El bagajının boyutları 55 cm x 40 cm x 20 cm 'yi geçemez. El bagajıiçin uygun görülen azami ağırlık ve/veya belirtilen ebatların aşılması durumundahizmet ifa eden havayolu şirketi, el bagajının kabine alınmasını reddetme ve bubagajı seyahat bagajı olarak ilave ücrete tabi tutarak taşımaya yetkilidir.Mekansal bakımdan sınırlılık hali ve güvenlik nedenlerinden ötürü her bir yolcuyalnızca 1 (bir) adet el bagajını yanında bulundurabilir. Ayrıca bu konudaMadde XVI. 3. 'e dikkat çekilir.

  3. Prensip olarak özel bagajlarıntaşınması- hizmeti sağlayan havayolu şirketine ait Genel Ulaştırma Koşullarınabağlı olarak- ücrete tabi olarak mümkündür. Özel bagaj tanımına özellikle sporcihazları (golf ve dalma gereçleri, bisikletler, bodyboard, sörf tahtası, kayakdonanımları vs.) girmektedir. Özel bagajın yolcu tarafından birlikte görülmesidurumu kalkış tarihinden en geç 72 (yetmiş iki) saat önce agentur@dusair.de adresine gönderilecek elektronikposta yoluyla sorulmalıdır. Bildirim sorulan özel bagajın ya da nakliye kabınınadedi, ölçüsü ve ağırlığı hakkında somut bilgeleri ve yine yolcunun ismini,uçuş numarasını ve uçuş tarihini içermelidir.

  4. (a) Hayvanların nakliyesi IATA LiveAnimals Regulations hükümlerine tabidir. Güvenlik nedenlerinden ötürürezervasyonu yapılmış uçak yolcusunun refakatinde seyahat eden hayvanlaryalnızca teyit edilen rezervasyonla kabul edilebilirler. Sunulan kapasitebağlamında uçak yolcusu başına yalnızca bir adet hayvan kabul edilir. Eğeramaçlanan hayvan nakliyesi rezervasyon esnasında önceden bildirilmiş ve EFGtarafından rezervasyon teyidi çerçevesinde veya hizmeti sağlayan havayolu nakliyecisitarafından teyit edilmiş olması şartıyla güvenlik nedenlerinden ve yerkapasitesi nedenlerinden ötürü bir taşıma hizmeti talebi oluşur.

  (b) Uçakyolcusu, hayvanla ilişkili tüm gerekli aşı ve sağlık belgelerinin, girişevraklarının ve diğer dokümanların ibraz edilmesinden tek başına sorumludur.Eğer bu dokümantasyon eksiksiz olarak ibraz edilemez ise, hizmeti sağlayanhavayolu şirketi hayvanın taşınmasını reddetme hakkına sahiptir.

  (c) 7 (Yedi)ayını dolduran köpekler ve kediler taşınır. Muhtemelen taşıma esnasındadoğuracak veya uçuştan 48 (kırk sekiz ) saat önce doğurmuş kedi ve köpekler,hasta ve yaralı hayvanlar taşınmaz. İlaç ile sakinleştirilmiş hayvanlarınçağrılmaları durumunda tepki vermeleri gerekmektedir. Hayvanlar yalnızca IATALive Animals Regulations istemlerine uygun kaplar içinde taşınabilirler. Hayvankafası ve kulakları kafese değmeyecek biçimde dik durumda bulunmak zorundadır.Hayvanın kafes içinde dönebilme ve doğal pozisyonuna geçebilme olanağınınbulunması gerekmektedir. Su ve yem kabı bulunmak zorundadır. Kafes temiz vesağlam olmalıdır. Su geçirmez bir zemine sahip bulunmalı ve içine emici birmalzeme serilmiş olmalıdır. Eğer kap çok küçük ise veya IATA-istemlerine uygundeğilse hayvanın taşınması Check-In işlemi esnasında reddedilebilir.

  XVI.Taşınamayan Eşyalar


  1. Genel Bilgiler

  Güvenliknedenlerinden ötürü- el bagajı veya teslim edilen bagaj olduğuna bakılmaksızın-seyahat bagajı aşağıda belirtilen maddeleri ve eşyaları içeremez. Bunlarıiçeren bagajlar taşınmaz:

  Alarm tertibatlarıyla donatılmış veya e lityum bataryalar ve piroteknik malzemelerin yerleştirildiği evrak çantaları veya güvenlik valizleri;

  Tahrip cisimleri, ateşleyiciler (=fünyeler), el bombaları, mayınlar ve tahrip maddeler dahil;

  Patlayıcı maddeler, mühimmat, havai fişekler ya da aydınlatma fişekleri;

  Gazlar: yanıcı, yanıcı olmayan, derin donduruluşmuş ve zehirli gazlar; örneğin kamping gazı ve aerosol, propan ve bütan;

  Yanıcı sıvılar; örneğin ağartma malzemeleri, peroksit, benzin ve metanol;

  Yanıcı katı maddeler ve reaktif maddeler; magnezyum, alevlendiriciler, havai fişekler, meşaleler dahil;

  Çakmaklar;

  Oksidasyon malzemeleri ve organik peroksitler; ağartıcı malzemeler, motorlu taşıt karoserilerinin tamiri için kullanılan setler dahil;

  Toksik veya enfeksiyona yol açan maddeler; fare zehiri, enfeksiyonlu kan ve virüsler;

  Radyo aktif malzeme; tıbbi veya ticari amaçlı kullanıma yönelik izotoplar;

  Termometrelerden bulunabilen civa gibi aşındırıcı maddeler, asitler, alkali maddeler ve bataryalar, yaş aküler, akü sıvısıyla doldurulmuş bataryalar, korozyona yol açan malzemeler ve taşıt bataryaları;

  Motorlu taşıt yakıt sistemlerine ait yakıt içeren bileşenler;

  Manyetikmaddeler ve IATA-Tehlikeli Yük Kuralları içinde belirtilen tüm tehlikeliyükler. İlaçlar ve tıbbi cihazlar, tuvalet malzemeleri ve alkollü içecekleryalnızca kişisel kullanıma uygun, az miktarda yolcunun yanında bulundurulmasışartıyla bu hükmün dışındadır. Tütün kullanımına yönelik malzemeler, örneğin 1(bir) çakmak (benzinli çakmakla hariç olmak üzere) ya da 1 (bir) paket kibrityalnızca tek bir kişi tarafından taşınabilir.

  2. Teslimedilen bagajda bulunmasına izin verilmeyen eşyalar

  Uçakyolcusuna ait teslim edilmiş bagajda kırılabilir ve hasar görebilir eşyalar,yüksek değere sahip nesneler, örneğin: para, madeni paralar, ziynet eşyaları,antikalar, resimler, değerli metaller, mücevherler, bilgisayarlar, dizüstübilgisayarlar, kameralar, cep telefonları veya başkaca elektronik cihazlar,değerli kağıtlar, hisse senetleri ve diğer değerli nesneler, ticari belgeler,numuneler, kimlik belgeleri, eve ve araba anahtarları, ilaçlar ve/veya tıbbiyardımcı cihazlar (işitme cihazları, diş telleri, gözlükler) bulunmalıdır.

  Hizmetisağlayan havayolu şirketi, eğer bu türden ve olağan dikkat gösterilmesinerağmen bir hasarın meydana gelmesinin bekleneceği biçimde yetersizambalajlanmış bagajın taşınmasını reddedebilir.

  3. Elbagajında bulunmasına izin verilmeyen eşyalar

  a)Tüfekler,ateşli silahlar ve silahlar

  Bir mermiyiateşleyecek veya yaralanmalara yol açacak durumda bulunan ya da bir mermiyiateşleyebilecek veya yaralanmalara yol açabilecek görünüme sahip her nesne,aşağıda belirtilenler dahil;

  Her türlü ateşli silah (tabancalar, revolverler, tüfekler, saçma tüfekleri vs.);

  Ateşli silahların kopyaları ve imitasyonları;

  Ateşli silahlara ait bileşenler ( hedef dürbünleri/ hedef cihazları hariç);

  Havalı tavancalar, tüfekler ve saçma tabancaları;

  İşaret tabancaları; başlatma tabancaları; her türlü oyuncak tabanca; basınçlı havayla çalışan silahlar;

  Cıvata çakma cihazları ve çivi çakma tabancaları; zemberekli ok yayları; katapultlar;

  Zıpkınlar ve zıpkın fırlatma cihazları; hayvan öldürme aparatları;

  Bayıltıcı cihazlar veya elektro şok cihazları, örneğin bayıltma sopaları, elektrik impulsu veren cihazlar;

  Ateşli silahı taklit eden çakmaklar;

   

  b)Delici/kesicisilahlar ve kesici nesneler

  Yaralanmalaraneden olabilecek delici veya kesici eşyalar, aşağıda belirtileler dahildir:

  Baltalar ve keserler; oklar ve dart okları; çengelli izbirolar; zıpkınlar ve mızraklar;

  Dağa tırmanışta kullanılan buz kazması; buz pateni kızağı; her tür çakı veya sustalı bıçak (kesici kısım uzunluğundan bağımsız olarak);

  Silah olarak kullanılabilecek kadar sert metalden ya da başka bir malzemeden üretilmiş kesici kısım uzunluğu 6 cm üzerinde bulunan bıçaklar;

  Kasap satırları; satırlar;

  Usturalar ve ustura bıçakları (güvenlik tertibatlı tıraş makineleri veya kaset içinde jiletlerle donatılmış tek kullanımlık tıraş bıçakları hariç); palalar, kılıçlar ve eskrim kılıçları; bisturiler;

  Makaslar;

  Kayak bastonları ve yürüyüş bastonları;

  Şurikenler (=Ninja yıldızları);

  Delici veya kesici alet olarak kullanılabilecek aletler, örneğin: matkaplar ve matkap uçları; halı ve karon bıçakları, üniversal bıçaklar, her türlü testere, tornavidalar, levyeler, kerpetenler, vida somun anahtarları, lehim lambaları.

  c) Kütcisimler

  Yaralanmalarayol açabilecek her türlü küt cisim, aşağıda belirtilenler dahil:

  Beysbol ve soft bol sopaları;

  Lobutlar veya coplar (sert veya bükülebilir)örneğin sopalar, lastik coplar ve sopalar;

  Kriket sopaları; golf sopaları; hokey sopaları; lakroz oyunu sopaları

  Eskimo kayığı ve kano kürekleri; kaykaylar; bilardo sopaları; olta sopaları;

  Dövüş sporu ekipmanı, örneğin: muştalar, sopalar, coplar, gürzler, nunçakular, kubotanlar, kubasan sopaları.

  d) Tahripedici maddeler ve yanıcı maddeler

  Uçakyolcularının veya mürettebatın sağlığı için veya uçağın teknik ve genelgüvenliği için ve yine hizmeti sağlayan havayolu nakliyecisine ait mal içintehlike oluşturan tüm tahrip edici maddeler veya yüksek yanıcılığa sahipmaddeler, aşağıda belirtilenler dahil:

  Mühimmat; patlayıcı kapsüller; detonatörler ve ateşleyiciler; tahrip edici maddeler ve patlayıcı cisimler;

  Tahrip edici maddelerin veya patlayıcı cisimlerin taklitleri veya imitasyonları;

  Mayınlar ve diğer patlayıcı askeri donanım malzemeleri; her türlü el bombaları;

  Gaz ve gaz depolayan kaplar, örneğin: bütan, propan, asetilen, oksijen;

  Havai fişekler, her türlü meşale ve diğer pitoteknik ürünler ( küçük havai fişek ("party poppers") ve ateşleme plakasıyla donatılmış oyuncak tabancalar);

  Her yere sürtülerek yakılabilen kibritler;

  Sis bombası ya da sis bombası kartuşları;

  Yakılabilir sıvı yakıtlar, örneğin: benzin, dizel, çakmaklarda kullanılan sıvı gaz, alkol, etanol, tüpler içinde bulunan püskürtülebilir boya, terpentin ve boya incelticiler;

  Hacmen % 70'in üzerinde alkol içeren içecekler

  e) Kimyasaltoksik maddeler

  Uçakyolcularının veya mürettebatın sağlığı için veya uçağın teknik ve genelgüvenliği için ve yine mülkiyet bakımından tehlike oluşturan tüm kimyasal vetoksik maddeler, aşağıda belirtilenler dahil:

  Asitler ve bazla, örneğin sızıntı yapabilecek bataryalar;

  Aşındırıcı veya ağartıcı maddeler, örneğin cıva, klor;

  Savunma amaçlı ya da etkisiz hale getirmek için kullanılan spreyler, örneğin mace- sprey, biber gazı spreyi, göz yaşartıcı gaz;

  Radyo aktif malzeme; örneğin tıbbi veya ticari amaçlı kullanıma yönelik izotoplar; zehirler;

  Enfeksiyon oluşturucu veya biyolojik olarak tehlikeli malzeme, örneğin enfeksiyonlu kan, bakteriler ve virüsler;

  Kendiliğinden alev alabilen veya yanıcı malzeme

  Yangın söndürülür

  f) Sıvılarınkabine kabul edilmesi (1546/2006 numaralı Avrupa Birliği (EG) Yönetmeliği)

  Sivil havayolutrafiğinin güvenliği için Avrupa Birliği uçak yolcularının el bagajı içindekabine alabileceği sıvıların miktarını sınırlandırmıştır. Bu bağlamda 100 (yüz)ml 'den daha fazla hacme veya kıyaslanabilir bir ölçüye sahip münferit kaplariçinde bulunan sıvılar dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda belirleyici olan kapüzerinde basılı olan ilan edilmiş dolum miktarıdır. Tüm münferit kaplar şeffaf,yeniden kapatılabilir ve maksimum hacmi 1 (bir) litre olan bir plastik poşetiniçine sığabilmelidir. Plastik poşet rahat kullanılabilen ve tamamenkapatılabilir bir poşet olmalıdır. Basit plastik poşetlerin yardımcı araçlarlakapatılmasına izin verilmemiştir. Uçak yolcusu başına 1(bir) adet poşete izinverilmiştir. Bu türden sıvılar içinde aynı zamanda jeller, macunlar, losyonlar,örneğin diş macunu gibi sıvı ve katı madde karışımları, saç jelleri, içecekler,çorbalar, şurup, parfüm ve benzeri kıvama sahip başkaca ürünler ve yine örneğintıraş köpüğü ve saç spreyi gibi basınçlı kaplar içinde bulundurulan içeriklersayılmaktadır.

  Aşağıdaaçıklanan koşullarda bazı istisnalar sağlanabilir:

  Eğer sıvı bebek gıdası dahil olmak üzere seyahat esnasında kullanılıyor ve tıbbi veya özel diyet amacıyla tüketiliyorsa; Gereken durumlarda uçak yolcusu istisna sağlanan sıvının hakikiliğini ispatlayacak durumda olmalıdır.

  Eğer sıvı, sahteciliğe karşı güvenlik altına alınmış bir ambalaj içinde ve yolcunun satın almayı hava alanında bulunduğu tarihte gerçekleştirdiği gösterir yeterli bir belge bulunması şartıyla, bording-kartların kontrol edildiği yerin arkasında bulunan ve hava alanı güvenlik programının bir parçası olan onaylanmış güvenlik prosedürüne tabi bir satış yerinden alınmışsa;

  Eğer sıvı sahteciliğe karşı güvenlik altına alınmış bir ambalaj içinde ve yolcunun satın almayı hava alanının uçuş tarafında bulunduğu tarihte gerçekleştirdiğini gösterir bir yeterli belge bulunması şartıyla Avrupa Birliği içindeki bir başka hava alanında alınmışsa;

  Eğer sıvı sahteciliğe karşı güvenlik altına alınmış bir ambalaj içinde ve yolcunun satın almayı uçak kabininde bulunduğu tarihte gerçekleştirdiğini gösterir bir yeterli belge bulunması şartıyla Avrupa Birliği içinde yerleşik bir havayolu şirketine ait bir uçağın kabininde alınmışsa.

  EFG uçakyolcusunun beraberinde getirdiği ve hava alanındaki güvenlik kontrollerindereddedilen eşyalar için hiçbir sorumluluk üstlenmez ve bu bağlamda bir muhafazayükümlülüğü yoktur.

   

  XVII.Bagajda hasar/kayıplar

  1.Genelhususlar

  (a)Bagajhasarları ve bagaj kaybı için sorumluluk, bu hasar veya kayıp, bagajın hizmetisağlayan havayolu taşıyıcısının koruması altında bulunduğu sırada ortayaçıkması ve uçak yolcusu ile EFG arasında geçerli bir havayolu ile ulaştırmaanlaşmasının bulunması koşuluyla söz konusu olur. EFG uçak yolcusuna kendisinintercih edeceği bir sigorta şirketine ücrete tabi bir bagaj sigortasıyaptırmasını tavsiye eder.

  (b) Teslimedilen seyahat bagajının ağırlığı bagaj kontrol bölümünde kaydedilmediğisürece, teslim edilen bagajın toplam ağırlığının uygun taşıma sınıfı verezervasyonu yapılan uçuş rotası için izin verilen serbest bagaj ağırlığısınırını aşmadığı konusunda taraflar anlaşmış sayılır.

  (c) EFGve/veya hizmeti sağlayan havayolu nakliyecisi, bagaj içinde bulunan eşyalardandolayı meydana gelen zararlar için sorumluluk üstlenmez. EFG ve/veya hizmeti sağlayanhavayolu taşıyıcısının bu zararlara ağır ihmal sonucu veya kasıtlı olarak nedenolması bu hükmün haricindedir.


  Eğer bu eşyalar bir başka uçak yolcusunun bagajında ve/veya EFG'ye ve/veyahizmeti sağlayan havayolu nakliyecisine ve/veya hizmet ifasında ona yardımcıolan kişilere veya üçüncü kişilere ait bir malda zarara yol açmışsa, bu eşyayıteslim eden uçak yolcusu EFG'ye ve/veya hizmeti sağlayan havayolunakliyecisine, EFG ve/veya hizmeti sağlayan havayolu nakliyecisi için meydanagelen tüm zarar ve masrafları tazmin etmek ve yine EFG ve/veya hizmeti sağlayanhavayolu nakliyecisini üçüncü kişilerin taleplerinden muaf tutmakzorundadır. 

  2. Bagajzararlarının/kayıplarının bildirilmesi

  (a) Bir bagaj zararının veya bagaj kaybının bildirimi derhal varış havaalanında bulunan "Lost and Found" kontuarına veya hizmeti sağlayanhavayolu taşıyıcısına ait işlem acentelerine yazılı bir zarar tutanağının("Property Irregularity Report") düzenlenmesi suretiyle yapılmalıdır.

  (b)Eğer haksahibi zararın tespitinden sonra derhal, fakat her durumda bagajı aldıktan engeç 7 (yedi) gün içinde zararı EFG ve/veya hizmeti sağlayan havayolutaşıyıcısına yazılı olarak bildirmediyse, seyahat bagajıyla ilişkili olarakgerçekleşen zararlar için yapılan her türlü şikayet işleme alınmaz.

  (c)Eğermüşteri derhal, fakat bagajın teslim edilmesinden en geç 21 (yirmi bir) güniçinde EFG'ye ve/veya hizmeti sağlayan havayolu nakliyecisine yazılı bir zararbildiriminde bulunmadıysa, seyahat bagajının geç teslim edilmesinden dolayı hertürlü şikayet hakkı işleme alınmaz.

  (d) Eğerseyahat bagajı teslim esnasında yazılı bir reklamasyon olmaksızın uçak yolcusutarafında teslim alınıyorsa, o zaman karşı taraf ispat edinceye kadar bagajınhasarsız ve havayoluyla ulaştırma anlaşmasına uygun olarak teslim edilmişolduğu kabul edilir.

  (e) Mağdurolan kişi veya diğer hak sahipleri Montreal Mutabakatı Madde 35 ya da VarşovaMutabakatı Madde 29 gereği 2 (iki) yıl içinde dava açmak zorundadır. Bu sürenindolmasından sonra haklarını savunamaz.

  Bu iki yıllıksüre varış yerine uçağın geldiği veya gelmesi gerektiği ya da ulaştırmahizmetinin kesintiye uğradığı gün başlar.

  XVIII.Mücbir nedenden anlaşmanın iptali/feshi

  Eğer havayoluyla ulaştırma hizmeti anlaşmanın yapıldığı sırada önceden tahminedilemeyen mücbir nedenlerden ötürü(örneğin, savaş, iç karışıklık, doğalfelaketler, uçuş güvenlik bölümünde grev, hava alanlarındaki havaalanıpersonelinin grevi, EFG ve/veya hizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısının birkabahatinin bulunmaması koşuluyla resmi makamlar tarafından getirilendüzenlemeler (örneğin iniş veya kalkış yasağı)) önemli derecede zorlaşıyor,zarar görüyor veya hatta imkansız hale geliyorsa, o zaman her iki anlaşma tarafıanlaşmadan cayabilirler ve hizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısı uçuşu iptaleyetkilidir.  XIX: EFG'nin ve/veya hizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısının sorumluluğu

  1. Genelhususlar

  (a) Avrupa Topluluğu içinde ve dışında kişilerin, yüklerin ve bagajların taşınmasınınsorumluluğu, Varşova Mutabakatı ya da Montreal Mutabakatı anlamında ulusal veyauluslar arası bir taşıma söz konusu olup olmadığı durumuna bağlı olarak,Havayolu Trafiği Kanununun, 889 /02 numaralı yönetmelikle değiştirilenyürürlükteki şekliyle 09.10.1997 tarih ve 2027/97 numaralı Avrupa Topluluğu(EG) Yönetmeliği'nin (VO (EG) 2027/97), 28.05.1999 tarihli Uluslar arasıHavayolu Trafiğinde Taşımacılık İle İlişki Bazı Kuralların StandartlaştırmasıHakkında Mutabakat'ın (Montreal Mutabakatı ya da 12.10.1929 tarihli VarşovaHavayolu Özel Hukukunun Standartlaştırılması Mutabakatı , 28.09.1955 tarihliHaager Protokolü ) sorumluluğu sınırlayan hükümlerine tabidir.

  (b) EFGve/veya hizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısının sorumluluğu hiçbir durumdaispat edilen zararın meblağını aşmaz. EFG ve/veya hizmeti sağlayan havayolunakliyecisi yalnızca, eğer EFG ve/veya hizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısınınağır ihmal sonucu veya kasıtlı olarak bu türden zararlara neden olmasışartıyla, doğrudan veya sonradan oluşan zararlardan sorumludur. EFG ve/veyahizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısının ihmal sonucu yükümlüğünü ihlaletmesinden kaynaklanan ve bir kişinin yaşamını veya sağlığı kaybetmesi ya dabedensel olarak sakatlanmasından dolayı doğrudan veya sonradan oluşan zararlariçin yukarıda açıklanan sorumluluk muafiyeti geçerli değildir.

  (c)Eğermağdurun zararın meydana gelmesinde müşterek kusuru varsa, o zaman bu durumzarar tazminatı talebinin ortadan kalmasına veya en azından azaltılmasına yolaçar. Bu hüküm, mağdurun zararın azaltılmasına yönelik yükümlülüğünü ihlaletmesi durumunda da aynen geçerlidir.

  (d) Uçuşplanlarında veya ulaştırma tarihleriyle ilişkili yayınlarda bulunan hatalarveya sehven yapılan yanlışlıklar ve yine EFG'ye ve/veya hizmeti sağlayan havayolunakliyecisine ait acentelerin, hizmetlilerin veya yetkililerin verdiği bilgilerde veya kalkış ve iniş saatleri veya uçuşun icra edilmesine yönelik bilgiler dehata/yanlışlık söz konusu olduğunda, EFG ve/veya hizmeti sağlayan havayolunakliyecisi yalnızca, bu konudaki hata ve yanlışlıkların kasta veya ağır ihmaledayanması şartıyla sorumluluk üstlenir.

  (e) EFGve/veya hizmeti sağlayan havayolu taşıyıcısının sorumluluğunun kaldırılması vesınırlandırılması EFG'ye ait acentelerin, hizmetlilerin, temsilcilerin vehizmetin ifasında yardımcı olan kişilerin lehine de geçerlidir. EFG ve/veyahizmeti sağlayan havayolu nakliyecisi ve/veya belirtilen kişiler tarafındanzarar tazminatı olarak ödenmesi gereken toplam meblağ, EFG ve/veya hizmetisağlayan havayolu nakliyecisi için geçerli olan yasal ve/veya anlaşmaya dayalıazami sorumluluk sınırlarını aşamaz.

  (f)Yukarıdaaçıklanan koşullardan hiçbiri, özellikle Varşova Mutabakatı ve/veya MontrealMutabakatı ve Avrupa Hukuku ve Ulusal Hukuk gereği EFG ve/veya hizmeti sağlayanhavayolu nakliyeci için uygulanabilen sorumluluktan muaf tutma edimindenvazgeçme anlamına gelmez.

  2.Kişiüzerinde meydana gelen zararlar (=yaralanma, ölüm)

  (a) Varşova Mutabakatı ya da Montreal Mutabakatı gereği ölüm, bedenselyaralanma veya sağlığa zarar verme hallerinde EFG ve/veya hizmeti sağlayanhavayolu taşıyıcısının uçak yolcusu karşısındaki sorumluluğu, her biruygulanabilir uluslar arası mutabakat hükümlerine, 2027/97 numaralı AvrupaTopluluğu (EG) Yönetmeliği'ne ve bu GTŞ'e tabidir.

  (b) Bununlabirlikte bir uçak yolcusunun ölümü, bedensel olarak yaralanması veya sağlığınınbaşka türlü zarar görmesi nedeniyle EFG ve/veya hizmeti sağlayan havayolunakliyecisi karşısındaki zarar tazminatı taleplerine Varşova Mutabakatı Madde22 Fıkra 1 ya da kıyaslanabilir ulusal hukuk veya Avrupa havayolu hukukuhükümleri gereği sorumluluk sınırları uygulanmaz.

  EFG ve/veya hizmeti sağlayan havayolu nakliyecisi 113.000 IMF -Özel Çekme Hakkı(SZR) tutarına kadar olan zararlar için Varşova Mutabakatı Madde 20 Fıkra 1 yada kıyaslanabilir ulusal hukuk veya Avrupa hukuku hükümleri gereği masraflarıdelil olarak gösteremez. Bunu aşan zarar tazminatı talepleri için MontrealMutabakatı Madde 21 Fıkra 2 'de yer alan itirazlar ve yine ulusal hukuk veAvrupa hukuku ve bu GTŞ gereği yapılan itirazlar geçerlidir.

  (c) Aksinebir hüküm getirilmediği sürece, Varşova Mutabakatına veya Montreal Mutabakatınave yine uygulanabilir Avrupa hukukuna veya ulusal hukuka dayalı itirazlarhiçbir sınırlama olmaksızın geçerlidir.

  (d) Eğeryaşı, ruhsal ve bedensel durumu bakımından havayolu ile taşınmasının kendisiiçin tehlike oluşturduğu bir uçak yolcusu ulaştırılıyorsa, o zaman EFG ve/veyahizmeti sağlayan havayolu nakliyecisi, bu durum nedeniyle meydana gelmiş olmasıkoşuluyla kişilerde meydana gelen zararlar (ölüm dahil) için bir sorumluluküstlenmez. Bu nedenlerden ötürü havayoluyla taşıma işleminin kendisi için birtehlike oluşturabileceği uçak yolcuları, EFG'yi ve /veya hizmeti sağlayanhavayolu nakliyecisini, taşıma işleminin tehlikesiz bir şekilde yapılıpyapılamayacağını ve hangi koşullar altında yapılabileceğini kontrol edebilmesiiçin bu durum hakkında önceden bilgilendirmek zorundadır.

  Tereddütoluşması durumunda- özellikle havayoluyla ulaştırmaya uygun olmama durumu sözkonusu olduğunda- havayolu nakliyecisi taşımayı reddetme hakkına sahiptir.

  XX. Uçakyolcuları ve yolcuların seyahat bagajları nedeniyle havayolu şirketininsorumluluğu

  (889/02numaralı Avrupa Topluluğu (EG) Yönetmeliği anlamında 2027/97 numaralı Avrupa Topluluğu(EG) Yönetmeliği'ne yapılan ek gereği uyarı)

  Bu uyarılar, topluluk üyesi havayolu şirketleri tarafından topluluk içindegeçerli hukuki kurallara ve Montreal Mutabakatına uygun olarak uygulanacaksorumluluk düzenlemelerini özetlemektedir.


  (a)Ölüm ya da bedensel yaralanma durumunda tazminat

  Uçak yolcularının ölmesi veya bedensel olarak yaralanması durumunda sorumlulukiçin azami tutarlar yoktur. 113.000 Özel Çekme Hakkı (SZR) tutarına kadar olankişi zararları için ( ulusal para biriminde yuvarlanmış meblağ) havayoluşirketi zarar tazminatı talepleri aleyhine itirazda bulunamaz. Bu meblağı aşantalepleri, havayolu şirketi, bunların ağır ihmal sonucu ve başkaca bir kusurdanötürü meydana gelmediğini ispatlamak suretiyle reddedebilir.


  (b) Avans ödemeleri

  Eğer bir uçak yolcusu öldürülmüş veya yaralanmışsa, havayolu şirketi, doğrudanortaya çıkan ekonomik ihtiyaçları karşılamak için, zarar tazminatı almaya hakkazanmış kişinin tespitinden sonra 15 (on beş) gün içinde bir avansa ödemesiyapmak zorundadır. Ölüm halinde bu avans ödemesi 16.000 SZR 'dan daha azolamaz.


  (c) Uçak yolcularının ulaştırılmasında gecikmeler

  Havayolu şirketi uçak yolcularının ulaştırılması esnasında yaşanangecikmelerden ötürü oluşan zararlardan sorumludur. Zararın meydana gelmesindenkaçınmak için beklenebilir tüm önlemler alınmış olması veya bu türdenönlemlerin alınmasının mümkün olmaması durumu bu hükmün dışındadır. Uçakyolcularının ulaştırılmasında yaşanan gecikmelerden kaynaklanan zararlar içinsorumluluk 4.694 SZR meblağ ile sınırlandırılmıştır (30.05.2002 tarih L 140/5numaralı Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi DE) . 261/2004 Numaralı AvrupaTopluluğu (EG) Yönetmeliği gereği olası bir sorumluluk bu hükümden etkilenmez.


  (d) Seyahat bagajlarının ulaştırılmasında gecikmeler

  Havayolu şirketi seyahat bagajlarının ulaştırılması esnasında yaşanangecikmelerden ötürü oluşan zararlardan sorumludur. Zararın meydana gelmesindenkaçınmak için beklenebilir tüm önlemler alınmış olması veya bu türdenönlemlerin alınmasının mümkün olmaması durumu bu hükmün dışındadır. Seyahatbagajlarının ulaştırılmasında yaşana gecikmelerden kaynaklanan zararlar içinsorumluluk 1.131 SZR ile sınırlandırılmıştır.


  (e) Seyahat bagajının tahrip olması, kaybolması veya hasar görmesi

  Havayolu şirketi, seyahat bagajının tahrip olmasından, kaybolmasından veyahasar görmesinden 1.131 SZR tutara kadar sorumludur (ulusal para birimindeuygun bir biçimde yuvarlanmış meblağ).


  Seyahat bagajının önceden hasarlı olmaması şartıyla teslim edilen seyahatbagajıyla ilişkili olarak kusura bakılmaksızın bir sorumluluk mevcuttur. Teslimedilmemiş seyahat bagajı için havayolu şirketi yalnızca kusurlu davranıştansorumludur.  (f) Seyahatbagajı için daha yüksek sorumluluk sınırı

  Eğer uçak yolcusu en geç işlemler halledilirken özel bir beyanda bulunmuş ve bubağlamda bir ücret ilavesini ödemişse daha yüksek bir sorumluluk sınırı geçerliolur.


  (g) Seyahat bagajıyla ilişkili reklamasyonlar

  Seyahat bagajının hasar görmesi, gecikmesi, kaybolması veya tahrip olmasıdurumunda uçak yolcusu henüz hava alanında gerçekleştirilebilen bir yazılıbildirimi derhal havayolu şirketine vermelidir. Teslim edilen seyahat bagajınınhasar görmesi durumunda uçak yolcusu, bagaj kendisine verildikten sonra 7(yedi) gün, seyahat bagajının ulaştırılmasının gecikmesi durumundaysa bagajınkendisine verilmesinden 21 (yirmi bir) gün içinde yazılı bir bildirimdebulunmak zorundadır. Eğer alıcı teslim edilen seyahat bagajını kayıtsız şartsızteslim alıyorsa, bu durum, bagajın hasarsız ve ulaştırma anlaşmasına uygun olarakteslim edilmiş olduğu biçimde itiraz edilemez bir sanı için gerekçe oluşturur.Zarar bildirimleri her zaman yazılı olarak beyan edilmelidir. Eğer bildirimsüresi kaçırılmışsa, o zaman EFG aleyhine seyahat bagajıyla ilişkilireklamasyonlarla ilişkili her türlü şikayet iptal olur.


  (h) Anlaşmalı ve hizmeti sağlayan havayolu şirketinin sorumluluğu

  Eğer hizmeti sağlayan havayolu şirketi anlaşmalı havayolu şirketi değilse, ozaman uçak yolcusu, henüz hava alanında bulunduğu sırada teslim etmesikoşuluyla, bildirimini ve zarar tazminatı taleplerini her iki şirkete ve aynızamanda EFG'ye iletebilir.


  (i) Dava süreleri

  Mahkemeye intikal edecek zarar tazminatı davaları, uçağın varış tarihinden veyavarması gereken tarihten başlamak üzere 2 (iki) yıl içinde açılmak zorundadır.


  (j) Bu bilgilere dayanak

  Bu hükümler, 889/2002 numaralı Avrupa Topluluğu (EG) Yönetmeliği iledeğiştirilmiş haliyle 2027/97 numaralı Avrupa Topluluğu Yönetmeliği'nde vetopluluk üyesi devletlerin ulusal hukuk kuralları yardımıyla uygulamayasokulmuş 28 Mayıs 1999 tarihli uluslararası Montreal Mutabakatınadayanmaktadır.


  Dikkat: 889/2002 Numaralı Avrupa Topluluğu (EG)Yönetmeliği gereği bu uyarı zorunludur; fakat uçak yolcusunun zarar tazminatıtalebi için bir dayanak teşkil etmez. Öte yandan uçak yolcusu MontrealMutabakatının hükümlerini yorumlamak için bu uyarıyı kullanabilir. Bu uyarıuçak yolcusu ile EFG arasında yapılan ulaştırma anlaşmasının bir parçasıdeğildir.


  XXI. Veri koruma ve veri güvenliği

  1. Havayolu ile ulaştırmaanlaşmasının gerekçelendirilmesi, icrası yada bitirilmesi için gerekli olmasıkoşuluyla, EFG kişisel verileri toplar, işler ve bu verilerden yararlanır. Buveriler EFG'nin yaptığı anlaşma çerçevesinde veri işlem sistemleri kullanılaraktoplanır, işlenir ve kullanılır. Verilerin toplanması, işlenmesi vekullanılması yasal kurallar çerçevesinde ulaştırma anlaşmasınıngerekçelendirilmesi, icrası veya bitirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Buhüküm özellikle rezervasyonların alınmasını, uçak biletinin edinilmesini, ödemeişleminin gerçekleştirilmesini içerir.

  Bu çerçevedeEFG verileri üçüncü kişilere, özellikle havayoluyla taşıma hizmeti sağlayan havayoluşirketlerine, taşıma anlaşmasının gerekçelendirilmesi, icrası ve bitirilmesiiçin gerekli olması şartıyla iletir. Bu bağlamda veri transferi en gerekliölçüde sınırlandırılmaktadır.

  Hizmeti sağlayan havayolu şirketi pasaport verilerini toplar ve bunları iletir.Ulaştırma anlaşması bağlamında toplanan, işlenen ve kullanılan kişisel verileryasal zeminde, yurt içinde ve yurt dışındaki resmi makamlara cebri yasalhükümler gereği her bir resmi makamın talep etmesi ve ulaştırma anlaşmasınınifası için bu veri iletiminin gerekli olması şartıyla iletilir.


  EFG uçak yolcularına ait kişisel verilerin korunmasını veri koruma hukukunadayalı hükümleri en sıkı bir şekilde dikkate alarak sağlar. Uçak yolcusutarafından iletilen veriler elektronik veri işlemi çerçevesinde kaydedilir veFederal Veri Koruma Kanunu'nun ilgili hükümleri ve diğer veri koruma kurallarıgereği korunur.

  Talep etmesihalinde uçak yolcusu EFG'den ücretsiz olarak kendisi hakkında kaydedilen tümkişisel veriler hakkında bilgi alır. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesiveya kullanılmasıyla ilişkili konularda, bilgiler ve yine verilerindüzeltilmesi, erişime kapatılması veya iptali konusunda müşteri her zaman EFG'yebaşvurabilir ( Madde XXVI 'de iletişim bilgileri yer almaktadır).

  XII.Değişiklikler

  1. EFG, geleceğe yönelik geçerliolmak üzere bu GTŞ'i, faydalanana karşı bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın herzaman değiştirme hakkını saklı tutar.


  Web sitesi "www.dusair.de" içinde "Bilgiler" - Genel TaşımaŞartları" başlığı altında yürürlükteki GTŞ güncel versiyonu sunulmaktadır.

  2. Hiçbir acente, hiçbir EFG-çalışanıveya başkaca bir üçüncü kişi, bu GTŞ'i değiştirmeye, ona ilaveler yapmaya veyaonun uygulanabilirliğinden vazgeçmeye yetkili değildir.

  XIII.Sözlüanlaşmalar

  Bu GTŞ ve hizmeti sağlayan havayolu nakliyecisine ait her bir uygulanabilirGenel Ulaştırma Koşulları uçak yolcusu ile EFG arasında bulunan tüm anlaşmalarıiçermektedir ve sözlü, elektronik veya yazılı olarak gerçekleştirilipgerçekleştirilmediğine bakılmaksızın zaman bakımından bunlardan önce yapılmıştüm anlaşmaların yerine geçerler.

  XXIV.Münferit hükümlerin geçersiz olması

  Şayet bu GTŞ'in hükümlerinden biri geçersiz kalıyor ya da kalacaksa, bu durumgeri kalan hükümler üzerinde bir tesir yaratmaz. Geçersiz kalan hükmün yerine,ikame edilmesi gereken hükmün ticari amacına en yakın bir hüküm getirilmelidir.

  XXV.Uygulanabilir hukuk ve mahkeme mercii

  Uçak yolcusu ile EFG arasındaki anlaşma ilişkisi- uçak yolcusunun uyruğunabakılmaksızın- Almanya federal Cumhuriyeti'nin hukukuna tabidir.


  Ticaret odasında kayıtlı tüccarlar, genel mahkeme mercii yurt içinde bulunmayankişiler, anlaşmanın yapılmasından sonra ikametini veya mutat ikametini yurtdışına taşımış kişiler veya dava açıldığı esnada ikamet adresi veya mutatikamet adresi bilinmeyen kişiler için mahkeme mercii Düsseldorf (Almanya)şehridir. Mahkeme mercii konusunda yapılan anlaşma Varşova veya MontrealMutabakatı'na ait nesnel uygulanma alanı içinde geçerli değildir.  XXVI.Ulaşılabilirlik, Kullanıcı

  1. EFG uçak yolcusu için aşağıdaki iletişim yolları üzerindenerişilebilir durumdadır:


  EurostarFlugreisen GmbH ( Şirketi)

  Graf-Adolf-Straße 49

  40210 Düsseldorf

  Telefon: +49(0)211 361 13 80

  Faks:      +49 (0)211 361 13 860 

  Elektronik posta: agentur@dusair.de / info@eurostarweb.de

  2. Münferit olarak yukarıda bulunanGTŞ içinde EFG-Servis merkezine dikkat çekilmektedir.


  EFG- ServisMerkezi;

  Adres:

  Graf-Adolf-Straße49

  40210Düsseldorf  

   

  Telefon: +49(0)211 361 13 80

  Faks:      +49 (0)211 361 13 860 

  Elektronik posta: agentur@dusair.de  / info@eurostarweb.de

   

  Çalışmasaatleri:

  Pazartesi-CumaSaat: 09:00-18:00

  Cumartesi Saat: 09:00-13:00